1.  

 2. 20130602 Sendai, Japan

   
 3.  
 4.  
 5.  
 6. rain

   
 7.  
 8.  
 9.  
 10.